Psychotherapie
VermeulenKwaliteit


Als BIG-geregistreerd zorgverlener, moet ik voldoen aan kwaliteitseisen. Deze worden beschreven in mijn beroepscode. Daarnaast heeft elke psychotherapeut een kwaliteitsstatuut dat beschrijft hoe hij of zij als zorgaanbieder de zorg voor cliënten heeft georganiseerd, zie hier voor mijn kwaliteitsstatuut pdf.
Mijn praktijkvoering wordt elke 5 jaar getoetst door de landelijke beroepsvereniging, de LVVP. Op www.lvvp.info vind je alle informatie over de kwaliteitseisen.

Intercollegiaal overleg en toetsing

Eén van de kwaliteitseisen voor psychotherapeuten houdt in dat ik de indicatie voor psychotherapie en eventuele knelpunten in de behandeling, bespreek met collega therapeuten in intervisieverband, waarbij de gegevens anoniem zijn. Daarbij houd ik mij aan de beroepscode voor psychotherapeuten.

Effectmeting en cliënttevredenheidsmeting

Aan het begin, bij de evaluatiemomenten en aan het eind van de behandeling, zal ik je vragen één of meerdere vragenlijsten in te vullen, om te kunnen meten of de behandeling effectief geweest is. Dit gebeurt d.m.v. een online vragenlijst via een ROM-portal (routine outcome measurement). Enkele resultaten worden in geanonimiseerde vorm door de Stichting Benchmark op landelijke niveau verzameld. Voor meer informatie zie www.lvvp.info. Ook zal ik je vragen enkele malen een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen.

Wat te doen bij klachten?

Als je klachten hebt over mij als psychotherapeut of de behandeling, kun je die het beste eerst met mijzelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen samen op te lossen, kun je contact opnemen met de LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht & Company.Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Zie voor de procedure de klachtregeling van de LVVP: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

In laatste instantie krijgt een cliënt de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken die een bindende uitspraak doet. De geschillencommissie is per 1-1-2017 bereikbaar via www.degeschillencommissie.nl en per post via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. op grond van de wet BIG vallen GZ-psychologen en psychotherapeuten onder het medisch tuchtrecht.

Privacystatement

In het kader van de AVG, Algemene verordening persoonsgegevens, die per 25 mei 2018 van kracht is,tref je hieronder mijn privacystatement aan.

Privacystatement van Mariët Vermeulen

Psychotherapie Vermeulen, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67844898, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Mariët Vermeulen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals voorgeschreven door de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing
  Dit privacystatement is van toepassing op (potentiële) cliënten van wie ik persoonsgegevens verwerk, en op alle overige personen die met mij contact opnemen en/of van wie ik persoonsgegevens verwerk.

 2. Verwerking en bescherming van persoonsgegevens
  Ik verwerk persoonsgegevens die:
  a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, het ROM portal, of mijn cliënt inlog) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
  b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
  c. met toestemming van betrokkene voor supervisie door (video of audio) opname worden verkregen;

 3. Doeleinden verwerking
  Ik verwerk persoonsgegevens voor het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden.

 4. Rechtsgrond
  Ik verwerk persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
  a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
  c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
  d. een gerechtvaardigd belang.

 5. Verwerkers
  Ik kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van mij persoonsgegevens verwerken. Ik sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 6. Persoonsgegevens delen met derden
  Ik deel persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Ik deel geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 7. Doorgifte buiten de EER
  Ik geef in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draag ik ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 8. Bewaren van gegevens
  Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Ik hanteer in beginsel de volgende bewaartermijnen:
  a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
  b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 9. Wijzigingen privacystatement
  Ik kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht om mij te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u met mij contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar .

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop ik persoonsgegevens verwerk, kun je contact opnemen met mij door een e-mailbericht te sturen naar. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kun je je zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Meer en uitgebreidere informatie over wet en regelgeving kun je raadplegen via www.lvvp.info. Hier vind je informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Op deze site staat ook beschreven wat je het beste kunt doen bij klachten over je behandelaar. Bovenstaande informatie is daarvan een samenvatting.