Psychotherapie
VermeulenBetalingsvoorwaarden

Je bent, als cliënt, zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij de eigen zorgverzekering. In alle gevallen waarbij de zorgverzekeraar niet (meer) vergoed, ben je volledig verantwoordelijk voor de betalingen van in rekening gebrachte of nog te berekenen kosten.

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dien je een verwijsbrief van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te overleggen. Verder dien je bij het eerste gesprek een verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee te nemen.

Een afspraak die niet tenminste 24 uur van te voren (bij afspraken op maandag: 72 uur van tevoren) is afgezegd, wordt rechtstreeks aan jou in rekening gebracht.

Bij te late betaling
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. Voldoet de cliënt niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten koste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten tot dat de cliënt aan zijn/ haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

NB.: mocht je gedurende een psychotherapietraject bij mij van zorgverzekering of polis willen veranderen, dan is overleg met mij verstandig i.v.m mogelijke verandering in vergoeding van het traject. Een verandering kan nl. invloed hebben op de hoogte van de vergoeding van de zorgverzekering.